Rekordvalet 1946

 

Andra världskriget var slut. Socialdemokraterna radikaliseras och skrev tillsammans med den fackliga rörelsen det så kallade efterkrigsprogrammet. Huvudpunkterna var full sysselsättning, rättvis fördelning, höjd levnadsstandard samt ett effektivare näringsliv som också skulle demokratiseras. Kommunisterna hade stora framgångar i hela Sverige men de var kanske störst i Mölndal. Begreppet "Sveriges rödaste stad" föddes.

 

Vallokal, gamla torget på 50-talet.

 

Valbroschyr från valet 1946.

I Mölndalskommunisternas valbroschyr 1946 krävs att efterkrigsprogrammet skall genomföras.

 

Denna 36 sidiga broschyr bekostades helt genom de 82 annonserna från företagen i Mölndal. Man önskar också att sotningsväsendet skall bli kommunalt och att större planmässighet vid byggandet av bostäder skulle ske. Det skulle bli billigare att ordna vägar, vatten och avlopp om staden växte på en planerat sätt. Under lång tid hade kommunisterna krävt att mark skulle köpas in vilket nu skedde. Kommunisterna var nöjda med det ökande byggande av "egnahem".

 

Nöjd var man också med att en kommunistisk motion om att kommunen skulle sköta all distribution av elenergi, vilket skulle bli verklighet 1947. Planer på att bygga ett Folkets Hus vid Knarrhögsgatan (vid nuvarande stadshuset) fick stöd. Kommunisterna hade i en motion krävt ett nytt stadshus och skriver:

 

"Stadens administrativa och tekniska personal arbetar i lokaler, som inte blott förtager arbetsglädjen utan också på alla sätt är hämmande för deras arbete. Stadens invånare, som behöver anlita denna personal, har svårt att finna deras expeditioner".

 

För busstrafiken vill man inrätta ett par ringlinjer till Ryet - Kikås och till Stensjön.

 

Ett annat önskemål var att staden skulle medverka till att näringslivet fick lokaler till rimliga kostnader.

 

Daghemsutbyggnaden är angelägen vilket framgår av valbroschyren.

"I vår tid är kvinnornas plats icke blott i köket utan även i förvärvslivet, det kulturella livet och  parlament.

Kvinnorna har på dessa områden lika stora uppgifter att fylla som männen. Men kvinnorna har samma rätt till rekreation, vila och nöje som männen. Detta kan inte uppnås med mindre än att det husliga arbetet rationaliseras och kollektiviseras. Daghem för varje barn i varje stadsdel är av behovet".

 

Kommunisterna fick 35% av rösterna och 12 mandat i kommunfullmäktige. De borgerliga partierna fick endast några få mandat. Trots framgångarna behöll socialde- mokraterna både ordförande och vice ordförandeposterna i alla kommunala nämnder och styrelser.

Kommunisternas fullmäktigeledamöter 1946. Sittande till vänster ser vi Bibliotekarie Edvin Trettondal och stående till höger John S Johansson.

 

Mandatutvecklingen i Mölndals stad för Kommunisterna innan kommunsammanslagningen.

 

Källa: Ej tidigare publicerat material, Kronberg & Meuller.

 

Tillbaka  Skriv ut sidan