Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

Rapport från Kommunstyrelsens sammanträde 30 aug

17-09-03

 

Så var politiken på gång efter sommaruppehållet. Sammanträdeslistan var inte särskilt lång denna dag, men hade intressanta punkter. Bl.a. kan nämnas: Ärendet med Gunnebo där äldre investeringar behövde överföras från Gunnebo till kommunstyrelsen, gällde att bolaget inte får äga egendom utan den ska ägas av staden. Detta föranledde behovet att göra denna förändring. Ärendet har omnämnts även i Mölndals-Posten skriver Marie Lindqvist (V) i rapporten.

 

 

Dagens sammanträde inleddes med information från Upphandlingsenhetens chef 

Jonna Eriksson. Det var intressant att få en inblick i den kommunala organisationen från Upphandlingsenhetens vinkel. Vikten av att de upphandlingar som görs sker på ett korrekt sätt, att man följer upp att avtal som ingås efterlevs osv. 

 

Handlingsplan för vatten och avlopp i omvandlingsområden hade blivit bordlagd alldeles innan sommaren, då p.g.a. att Kommunfullmäktiges beslut ang. budget inväntades. Då nu budgeten blev antagen i juni, togs handlingsplanen upp igen. Handlingsplanen har uppdaterats för att bättre stämma överens med verkligheten. Det har hänt saker i kommunen, bl.a. upptäckt av förorenad mark, som gjorde att man kände ett behov av att uppdatera planen. 

 

Vad gällde ärendet med Gunnebo där äldre investeringar behövde överföras från Gunnebo till Kommunstyrelsen gällde att bolaget inte får äga fast egendom utan den ska ägas av staden. Detta föranledde behovet att göra denna förändring. 

Det som vi alla kunde läsa om i artikeln i Mölndals-Posten ang. detta är ju tyvärr sant. Det har genom åren hanterats på detta sätt mellan bolaget och staden. Det är väldigt bra att vi i staden har tjänstemän som är uppmärksamma och ifrågasättande, och som kan rätta till de saker som inte hanterats tillfredsställande. Stor eloge till dem. 

Det beslutades även att vissa anslag till Gunnebo, för investeringar, skulle tidigareläggas då man behövt prioritera om. 

 

Kommunstyrelsen beslutade godkänna ett hyresavtal gällande förskola i Krokslätt. 

Hyresvärden har åtagit sig att bygga och anpassa den blivande lokalen med tillhörande förskolegård, och därefter hyra ut detta till staden. Detta är en del i byggandet av en större fastighet i Krokslätt. Skolförvaltningen hade sett att försörjningen av barnomsorg inte var tillräcklig i området i och med byggnation av både hyreslägenheter och bostadslägenheter. 

 

Ett ärende som krävde en del diskussion innan kommunstyrelsen gick till beslut var ärendet ang. Trygghetsvärdar. Man har undersökt hur man kan åstadkomma ytterligare trygghetsskapande åtgärder kring Mölndals centrum. Och det man kommit fram till är att trygghetsvärdar är den väg man bör gå för att få bäst resultat i att skapa trygghet för medborgarna. Detta baseras bl.a. på medborgarnas egna åsikter kring trygghet och vad som skapar trygghet. Det som diskuterades på sammanträdet var vilket enligt kommunstyrelsens medlemmar ingav mest trygghet, trygghetsvärdar eller vakter. Både vakter och trygghetsvärdar har sina trygghetsskapande funktioner, men det som en majoritet av kommunstyrelsen trodde på har bäst förutsättningar att skapa trygghet i vardagen för våra medborgare är det som föreslogs av Brottsförebyggande rådet införandet av trygghetsvärdar, och till viss del fortsatta bevakningstjänster. 

 

Centerpartiets motion angående mobilfri tid i Mölndals skolor föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige ska avslå, då det ingår i rektorernas mandat att tillsammans med eleverna bestämma just detta enligt skollagen. 

 

Vad gäller Centerpartiets motion angående att utreda möjligheten att inrätta en samordnad varudistributionscentral föreslår Kommunstyrelsen även där att Kommunfullmäktige ska avslå motionen.

 

Sverigedemokraternas motion ang. att alla kommunala enheter får möjligheten att frivilligt rösta igenom en sänkning av arbetstiden till 37,5 timmars vecka föreslås även den att avslås i Kommunfullmäktige. Detta med hänvisning till gällande kollektivavtal. Det går inte att rösta om en enhet ska införa arbetstidsförkortning eller inte. För Mölndals Stads räkning kan bara HR-chefen eller förhandlingschefen sluta kollektivavtal, och det på kollektivavtalsområde.

 

Som följd av att en motion från Liberalerna angående ett Jämställdhetspris tillstyrkts tidigare i år kom nu förslaget till hur det praktiskt ska gå till. Priset instiftas 2017, och delas ut första gången vid Nationaldagsfirandet 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott är de som ska besluta vilka som ska tilldelas priset.

 

Slutligen beslutades om en justering av budgetpost då spårvagns- och busshållsplatsen i Mölndals centrum behöver ses över. I ombyggnationen ingår att byta ut väderskydd, utöka belysning, förse väderskydd med strömförsörjning för realtidsskyltning samt lägga om marksten på hållplatsen. 

 

 

För Vänsterpartiet

Marie Lindqvist (V)

Ledamot i Kommunstyrelsen

 

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2017 Copyright © Webmaster 0703-504981.