Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

Hänt i politiken och rapport från Kommunstyrelsen i Mölndal

17-05-23

 

 

April och maj är två månader då det jobbas intensivt i politiken i kommunen. Sedan sist jag skrev har Kommunstyrelsen haft sitt ordinarie sammanträde den 24 april, Kommunstyrelsen har haft sin Budgetkonferens i början av maj och det har jobbats intensivt med budgeten för 2018. Den politiska styrgruppen som bildats för att jobba men den politiska organisationen har även träffats. Skriver Marie Lindqvist (V) Kommunstyrelseledamot.

 

På Kommunstyrelsens sammanträde den 26 april antogs en Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och en Internationell policy för Mölndals stad 2017-2022.

Det var en mängd remisser där fristående gymnasieskolor ville ha godkänt, men där Vänsterpartiet yrkade på att avstyrka p.g.a. negativa följder för det kommunala skolväsendet i Mölndal. På en del av dessa remisser hade vi övriga majoriteten med oss, men inte på alla. Så där vi hade avvikande åsikt blev det tyvärr enligt övriga majoritetens förslag, d.v.s. bifall och i vissa fall delavslag. 

 

Det beslutades även om medverkan i Barngolfen 2017. Barngolfen är Sveriges största välgörenhetsgolftävling och är till förmån för insamlingsstiftelsen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. De insamlade medlen går till att underlätta barn och ungas tillvaro på sjukhuset. Mölndals stad brukar medverka med ett lag bestående av tjänstemän och politiker från staden, och i varje lag spelar även en känd profil och ett golfproffs.

 

Det beslutades även att Mölndals centrum fr.o.m. nu har det nya namnet Mölndals innerstad. Detta för att ytterligare stärka den förvandling från förortscentrum till ny stadskärna som Mölndals centralaste delar just nu genomgår. 

Ytterligare information ang. de ärenden som var uppe på Kommunstyrelsens sammanträde i april finns på stadens hemsida.

 

Då maj månad präglas av budgetarbete är det inget sammanträde för Kommunstyrelsen denna månad. 

Däremot har Kommunstyrelsen haft Budgetkonferens i maj där stadens budgetförutsättningar redovisades. Förvaltningscheferna gick igenom sin förvaltnings förutsättningar och utgångsläge inför 2018, så att Kommunstyrelsens politiker fick den information som behövs för att kunna ta beslut om budgetramarna för 2018.

 

Stadens ekonomichef gick igenom de förutsättningar man har inom en kommunal budget, och redovisade hur förutsättningarna är inför kommande år. Kommunen har en Budgetberedning som består av politiker från Kommunstyrelsen, som har jobbat extra under våren med att få fram ett förslag på hur budgetramarna och investeringarna i kommunen ska se ut för 2018, och planåren 2019-2020. 

 

Vi i Vänsterpartiet har ju i vårt arbete med budgeten arbetat med hur vi ser på inriktningen för stadens ekonomi. I Majoritetens kommunfullmäktigegrupp har vi som är ordinarie ledamöter och ersättare jobbat med budgeten tillsammans vid några tillfällen. Sedan har jag tillsammans med Majoritetens övriga representanter arbetat med budgeten utifrån Majoritet Mölndals inriktning i vår Programförklaring, med utgångspunkt ifrån våra respektive partiers inriktningar. Allt detta arbete med stadens budget kommer att utmynna i ett förslag till budget 2018, plan 2019-2020. Budgetberedningen har ett möte den 24/5 där man ska besluta om budgetramarna och investeringsanslag. Sedan är det Kommunstyrelsemöte den 7/6 där Kommunstyrelsen beslutar om det förslag som sedan kommer upp i Kommunfullmäktige den 21/6. 

 

Under april hann även den politiska styrgruppen träffas för ett första möte där den politiska organisationen behandlades.

Denna styrgrupp består av två representanter från varje parti som har mandat i Kommunfullmäktige. För Vänsterpartiets del är det undertecknad och Jerker Halling som är med i styrgruppen. Denna första gång diskuterades främst de förutsättningar gruppen hade, d.v.s. det underlag som fanns i form av resultat från de enkäter som Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott behandlat och presenterade i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tar upp frågan igen till hösten och då ska den politiska styrgruppen ha arbetat fram en inriktning för förändring. 

 

Så nu går vi in i slutspurten på det politiska arbetet inför sommaren, en månad kvar av intressanta möten.

 

Marie Lindqvist

Ledamot i kommunstyrelsen

För Vänsterpartiet

 

 

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2017 Copyright © Webmaster 0703-504981.