Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

Bostadsförsörjningsprogrammet för Mölndals stad

15-10-15. Uppdaterat 21 okt 25 nov

 

Bild från blivande Mölndals Centrum.

 

Behandlas den 25 november 2015 i kommunstyrelsen efter att bostadsförsörjningsprogrammet varit ute på remiss, efter att programmet återremitterats av kommunfullmäktige 21 oktober. Justeringar har gjorts av bostadsförsörjningspro-grammet och samtliga tillägg är markerade med röd text. Följ länken:

http://www.molndal.se/download/18.32cff3111511d1515111462/

1447944039339/34+Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram+M%C3%B6lndals

+stad+2015-2018+-+%C3%A5terremiss.pdf

 

 

Bostadsförsörjningsprogrammet behandlades i kommunfullmäktige 21 oktober men återremitterades på begäran från borgerliga alliansen, vilket kräver att en tredjedel godkänner beslutet, vid första tillfället därefter fordras en majoritet. Programmet kommer åter upp för förnyat beslut vid decembersammanträdet. För mer uppgifter kontakta Marie Lindqvist Vänsterpartiet.

Bostadsförsörjningsprogrammet som kommer upp till kommunfullmäktiges beslut den 21 oktober omfattar tiden 2015-2022. Saxar man i programmet så framgår att en uppföljning och revidering skall göras vartannat år. Programmet utgår från målen i Vision Mölndal 2022. För att uppnå målet om en befolkningstillväxt på 1,5% per år behövs bostadsbyggandet ligga på ca 500 lägenheter per år.

 

 

Bostadsförsörjningsprogrammet har godkänts av Majoriteten bestående av S, MP, V och KD.

Målet är att ha en befolkningstillväxt på 1,5 % per år vilket innebär ett tillskott på ca 500 lägenheter per år. Mölndal har under en längre tid haft en befolkningstillväxt på ca 0,75 % per år. Det senaste året har Mölndals befolkning ökat med ca 1,54 % och ca 300 nya bostäder byggts. Befolkningstillväxten beror till stor del på inflyttning  men också antalet födda. En stor andel består också av ensamkommande flyktingbarn och nyanlända vuxna och barn. Tillsammans med byggherrarna arbetar staden för att bostadsbyggandet ska öka.

 

Programmet utgör tillsammans med stadens styrdokument; översiktsplanen, verksamhetsplanen och produktionsplanen gemensamt grunden för den strategiska planeringen för bostadsförsörjningen. Programmet ska redogöra för viktiga behov och utmaningar, riktlinjer och åtgärder för att kunna möta behovet av fler bostäder och med särskilda insatser för olika grupper.

 

I Bostadsförsörjningsprogrammet 2009-2013 fanns en beskrivning och prognos av ca 500 lägenheter per år medan utfallet blev ca 200 lägenheter per år, en relativt stor differens mellan prognos och utfall. Det skall däremot jämföras med antalet bostäder som byggdes i Mölndal 2014 vilket inte har det byggts sedan 2006.

 

Kommunfullmäktiges mål med bäring på bostäder, framgår i ett antal mål bl.a. att:

Bostäder i stadskärnan ska ha en jämn fördelning av olika upplåtelseformer där minst 30 % av det

som nyproduceras i stadskärnan ska vara hyresrätter.

 

För att uppnå målet om en befolknings tillväxt på 1,5 % per år behöver bostadsbyggandet ligga på ca 500 lägenheter per år.

 

           Här kan utläsas att en rejäl ökning förväntas under 2017-2020.

 

Mölndal

I nuläget byggs och planeras det för cirka 4 250 lägenheter i centralorten Mölndal. Den planerade bostadsvolymen innebär ett tillskott som motsvarar 23 % av dagens bostadsbestånd.

 

Kållered

I nuläget planeras det för cirka 550 lägenheter i Kållered. Den planerade bostadsvolymen innebär ett tillskott som motsvarar 17 % av dagens bostadsbestånd.

 

Lindome

I nuläget planeras det för cirka 350 lägenheter i Lindome. Den planerade bostadsvolymen innebär ett tillskott som motsvarar 7 % av dagens bostadsbestånd.

 

Kartorna på de kommande sidorna redovisar pågående och planerade bostadsprojekt inom Mölndal, Kållered och Lindome. Cirklarnas diameter motsvarar ett projekts totala omfattning över hur många lägenheter projektet förväntas ge under tidsintervallet 2014 - 2022. Cirkeln i sin tur kan bestå av tre olika färger som representerar tre olika tidsintervaller för inflyttningsklara lägenheter.

 

 

 

 

För mer informations om bostadsförsörjningsprogrammet, som innehåller 59 sidor. Klicka på länken: Mölndals bostadsförsörjningsprogram 2015-2022

 

För mer information kontakta: Marie Lindqvist Vänsterpartiet och ledamot i Kommunstyrelsen.

 

Av Jan Jonsson V.

 

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2015 Copyright © Webmaster 0703-504981.