Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

 

Besvarad V-motion om avsiktsförkla-ring kring sammankoppling av projek-ten Mölndals centrum och Forsåkers-området

15-09-17

 

 

I en motion från den 23 maj 2012, som blivit besvarad och kommer upp till kommunfullmäktige 23 september av Marie Lindqvist (V) föreslås att kommunfullmäktige avger en avsiktsförklaring vad gäller projekten Mölndals centrum och Forsåkersområdet, samt att Mölndals stad ska arbeta utifrån en sådan avsiktsförklaring. Motionen anses besvarad med hänvisning till de arbete som pågår.

 

 

I beslutet skriver Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

att Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att fortsätta arbetet med att utreda möjligheter att knyta samman Forsåkersområdet och Mölndals innerstad och anser att motionen är besvarad.

 

Ärendet

Marie Lindqvist (V) föreslår i motionen den 23 maj 2012 att kommunfullmäktige avger en avsiktsförklaring vad gäller intentionerna med en eventuell fysisk sammankoppling av projekten Mölndals centrum och Forsåkersområdet, samt att Mölndals stad ska arbeta utifrån en sådan avsiktsförklaring.

Mölndals stad genomför två stora projekt vad gäller utveckling av områdena Mölndals centrum och Forsåkersområdet, och dessa projekt utvecklas på olika håll och av olika grupper av tjänstemän och politiker. Motionären menar att man inte ser en helhet i intentionerna vad gäller en eventuell fysisk sammankoppling av de två projekten.

 

Beredning

Stadsutvecklingen i Forsåkersområdet utvecklas genom det kommunala bolaget MölnDala fastighets ab. Det är därför av stor vikt att analyser och studier som påverkar helheten genomför gemensamt mellan MölnDala och stadsbyggnadsförvaltningen. Möjligheten att länka samman dessa områden har utretts dels genom stråkanalyser som berör hela området och dels genom Planprogrammet för Forsåkersområdet. Eventuella spårdragningar samt läge

för station med tillhörande perronger är en viktig utgångspunkt i länkens/länkarnas utformning och placering. Utöver den länk för transporter som staden utreder inom ramen för pågående projekt kan en gångbro vid ett stationsläge bli aktuellt i samband med uppförandet av denna. Båda broarna redovisas i Planprogrammet för Forsåkersområdet. Arbetet kommer fortsätta inom ramen för detaljplanerna för Forsåkersområdet.

 

För mer information kontakta:

Marie Lindqvist (V)

 

 

 

Motionen till kommunfullmäktige Mölndal 2012-05-23

 

Mölndals stad genomför två stora projekt vad gäller utveckling av områdena Mölndals Centrum och Forsåkersområdet. Dessa två projekt utvecklas på olika håll och av olika grupper av tjänstemän och politiker. Man ser ingen helhet i intentionerna vad gäller en eventuell fysisk sammankoppling av dessa två projekt. Det spekuleras på olika håll om hur vi ska kunna koppla ihop västra och östra Mölndal, trots järnvägsspår och motorväg.

 

Jag yrkar på:

att Kommunfullmäktige avger en avsiktsförklaring vad gäller intentionerna med en eventuell fysisk sammankoppling av dessa två projekt.

Och

Jag yrkar på att Mölndals stad får i uppdrag att arbeta utifrån denna avsiktsförklaring.

 

Marie Lindqvist

Vänsterpartiet

 

 

 

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2015 Copyright © Webmaster 0703-504981.